Saturday, March 17, 2012

ఘంటసాల పద్యాలు,శ్లోకాలు 5
269. నను భవదీయ దాసుని మనంబున (పద్యం) - శ్రీకృష్ణ తులాభారం - 1966
270. నను భవదీయ దాసుని మనంబున (పద్యం) - శ్రీ కృష్ణమాయ - 1958
271. నను రారమ్మని చేరబిల్చి ఈ విధంబుగా (పద్యం) - శ్రీ కృష్ణమాయ - 1958
272. నమ: పూరస్తాదధ పృష్ఠిత:స్తే   ( శ్లోకం) - శ్రీ కృష్ణ గారడి - 1958
273. నమ: పూర్వాయగిరయే పశ్చిమాయార్ద్ర ( శ్లోకం ) - శ్రీ కృష్ణార్జున యుద్ధం - 1963
274. నమామి నారాయణ పాదపంకజం కరోమి  ( శ్లోకం ) - బుద్ధిమంతుడు - 1969
275. నమామి మన్నా మానవ జన్మకారణం  ( శ్లోకం ) - గొప్పవారి గోత్రాలు - 1967
276. నమో నమహ:కారణ కారణాయ ( శ్లోకం ) - సతీ అనసూయ - 1957
277. నమో బ్రహ్మణ్యదేవాయా గో బ్రాహ్మణ ( శ్లోకం ) - పాండవ వనవాసం - 1965
278. నమో శ్రీనివాసా ( శ్లోకం ) - మనసు మమత - 0000 *
279. నమ్మి నీ మాట తనమనసమ్ము కొని (పద్యం ) - శకుంతల - 1966
280. నరకుని రక్షింప పరివార సహితుడై (పద్యం) - దీపావళి - 1960
281. నరసింహ కృష్ణరాయల కరమరుదగు కీర్తి (పద్యం - 1) - తెనాలి రామకృష్ణ - 1956
282. నరసింహ కృష్ణరాయల కరమరుదగు కీర్తి (పద్యం - 2) - తెనాలి రామకృష్ణ - 1956
283. నరుల జీవిత పదమున నడుపువాడు కాళ్ళు లేని ( పద్యం ) - గుడిగంటలు - 1964
284. నరులన్ దేవతలన్ నుతియొ (పద్యం) - శ్రీ కృష్ణ గారడి - 1958 *
285. నరువలచిన సోదరిమనసెరిగిన హరి (పద్యం) - జయసింహ - 1955
286. నవకళా సమితిలో నా వేషమును చూసి (పద్యం) - అప్పుచేసి పప్పుకూడు - 1959
287. నవనవోజ్వలమగు యవ్వనంబు ( పద్యం) - పరమానందయ్య శిష్యుల కథ - 1966
288. నవరత్నోజ్వల కాంతివంతమిది ధన్యంబైన (పద్యం) - లవకుశ - 1963
289. నా కనులముందొలుకు నీ కృపామృతధార ద్రావగాలేని (పద్యం) - భూకైలాస్ - 1958
290. నా జన్మంబుతరింప చేసెద ప్రతిజ్ఞన్ దిక్పతుల్ సాక్షిగా (పద్యం) - బీష్మ - 1962
291. నా నేస్తంబును నాబలంబు మరియు (పద్యం) - శ్రీ కృష్ణరాయబారం - 1960
292. నాగేంద్ర హరాయ త్రిలోచనాయ ( శ్లోకం ) - శ్రీ గౌరీ మహత్యం - 1956
293. నాగేంద్ర హారాయ త్రిలోచనాయ భస్మాసుర ( స్తుతి ) - మోహినిభస్మాసుర - 1966
294. నాడు హిరణ్యకసిపుడు అనర్గళ (పద్యం) - చెంచులక్ష్మి - 1958
295. నాతిన్ గానను రాజ్యము గనను (పద్యం) - కనకదుర్గ పూజామహిమ - 1960
296. నాదు గురుదేవు కార్యార్ధినవుచు నేడు (పద్యం) - లక్ష్మీ కటాక్షం - 1970
297. నాదు సమస్త శక్తులన్ నాశము చెందిన (పద్యం) - రహస్యం - 1967
298. నాదు హితంబు గోరియే జనార్దన (పద్యం) - శ్రీ కృష్ణరాయబారం - 1960
299. నానా దేవ ధనంబులున్ ద్విజుల (పద్యం) - సత్య హరిశ్చంద్ర - 1965
300. నారద శిష్యుడైన తపమునన్ మహ (పద్యం) - రహస్యం - 1967
301. నిండుకొలువునకీడిచి నీచమతులు  (పద్యం) - శాంతి నివాసం - 1960
302. నిత్యసత్యవ్రతుం డననెగడు (పద్యం) - శ్రీ కృష్ణరాయబారం - 1960
303. నిదువోచుంటివో లేక బెదరి పల్కుచుంటివో (పద్యం) - శ్రీ కృష్ణావతారం - 1967
304. నిను నీ సిగ్గులే ముంచివేయు కొలదిన్ నీలోని (పద్యం) - ప్రమీలార్జునీయం - 1965
305. నిరత సత్య ఫ్రౌడిధరణి నేలిన హరిశ్చంద్రుడు (పద్యం) - కృష్ణలీలలు - 1959
306. నిరయంబైన నిభంధమైన ధరణీ (పద్యం) - మోహినీ భస్మాసుర - 1966
307. నీ తమ్ముని కొడకులు సగపాలిమ్మనిరి (పద్యం) - శ్రీ కృష్ణావతారం - 1967
308. నీ సఖులన్ సహోదరుల నిన్ (పద్యం) - వీరాభిమన్యు - 1965
309. నీ సుఖమును నీ భోగమే చూసిన యెటుల (పద్యం) - అప్పుచేసి పప్పుకూడు - 1959
310. నీపదసేవ జేసి మహనీయ తప:ఫల (పద్యం) - రహస్యం - 1967
311. నీలోపలీ నాలోపలి లోలోపలి గుట్టు తెలియ (పద్యం) - అప్పుచేసి పప్పుకూడు - 1959
312. నీవదివమ్ము రాత్రియును నీవా జలమ్మును అగ్ని నీవా (పద్యం) - భక్త అంబరీష - 1959
313. నుదుట కస్తూరీ రేఖ నునుశోభలే ( పద్యం) - శ్రీ కృష్ణ సత్య - 1971
314. నెలతా ఇటువంటి నీ మాట ( పద్యం ) - సీతారామ కల్యాణం - 1961
315. నేను నీయెడ చేసిన నేరములను (పద్యం) - పాదుకా పట్టాభిషేకం - 1966
316. నేనే శ్రీ రఘురామ భక్తుడ(పద్యం) - శ్రీరామాంజనేయ యుద్ధం - 1958 *
317. పండెన్ దుష్టచతుష్ఠయంబునకు (పద్యం) - భీమాంజనేయ యుద్ధం - 1966
318. పదములు లేజివుళ్ళ చేలువుమ్ముల(పద్యం) - అందం కోసం పందెం - 1971
319. పదునెనిమిది విద్యల నిను  (పద్యం) - తారాశశాంకము - 1969 *
320. పద్మావతి చరణ చారణ చక్రవర్తి శ్రీ వాసుదేవ ( పద్యం ) - భక్త జయదేవ - 1961
321. పనివడి నీవు కోరినటు భట్టులో (పద్యం) - శ్రీ కృష్ణ విజయం - 1971
322. పనివడి నీవు కోరినటు భట్టులో పెను భట్టులొ (పద్యం) - శ్రీకృష్ణ విజయం - 1971
323. పరమశివాచార పరులలో ( పద్యం ) - సీతారామ కల్యాణం - 1961
324. పరిత్రాణాయ సాధూనాం ( శ్లోకం ) - ఆలీబాబా 40 దొంగలు - 1970
325. పరిత్రాణాయ సాధూనాం ( శ్లోకం ) - టైగర్ రాముడు - 1962
326. పరిత్రాణాయ సాధూనాం ( శ్లోకం ) - దేవాంతకుడు - 1960
327. పరిత్రాణాయ సాధూనాం ( శ్లోకం ) - వీరాభిమన్యు - 1965
328. పరిత్రాణాయ సాధూనాం ( శ్లోకం ) - శ్రీ కృష్ణ లీలలు - 1956 *
329. పరిత్రాణాయ సాధూనాం ( శ్లోకం ) - శ్రీ కృష్ణావతారం - 1967
330. పరిత్రాణాయ సాధూనాం ( శ్లోకం ) - శ్రీ సత్యనారాయణ మహత్యం -1964
331. పాతాళంబు బెకల్చివైచెద మహాపాపాత్ము ( పద్యం ) - మైరావణ - 1964
332. పాదరసంబోలు పండువెన్నెలహో అకాశ (పద్యం) - అమరకవి - 1953 (డబ్బింగ్) *
333. పాలకడలి చిలుకువేళ పడతిరూపు (పద్యం) - కృష్ణప్రేమ - 1961
334. పాలకడలివంటి పాండవాగ్రజు మదిన్ కోపాగ్ని (పద్యం) - వీరాభిమన్యు - 1965
335. పావనంబయ్యెనయ్యె నా జీవనంబు (పద్యం) - శ్రీవెంకటేశ్వర మహత్యం - 1960

                             0 comments: